Photo0167.jpg


โครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง พิธีมงคลแต่งงานแบบไทยในหมู่บ้านหนองป่าแซง

โดย
นางสาวรุ้งเพชร กาฬษร เลขที่ 12
นางสาววาจา นรสิงห์ เลขที่ 15
นางสาววิภาวรรณ ซึ้งมงคลทรัพย์ เลขที่ 16
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ที่ปรึกษาโครงงาน
คุณครูณัชพล กาฬภักดี

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา