เฝ้าหอ ส่งตัวเจ้าสาว
ครั้นเสร็จพิธีเหล่านั้นแล้ว ตัวเจ้าบ่าวต้องนอนเฝ้าหออยู่แต่ผู้เดียวก่อน มีกำหนด 3 วัน
ครั้นถึงฤกษ์งามยามดีผู้ปกครองฝ่ายหญิงก็พาเจ้าสาวไปส่งตัวเข้าหอ พร้อมกับให้โอวาท
แก่เจ้าสาวให้รู้จักฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าบ่าว สอนให้ให้ทั้งคู่รู้จักถนอมน้ำใจกัน สามัคคี
รักใคร่ เป็นต้น ครั้นมอบตัวเจ้าสาวแล้ว คู่บ่าวสาวก็กราบไหว้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงนั้น ผู้ใหญ่
ฝ่ายหญิงก็กลับ เจ้าสาวบางทีก็ลุกออกจากม่านจะตามเถ้าแก่ออกไปก็มี เป็นหน้าที่ของเจ้า
บ่าวจะเจรจาหรือป้องกัน โดยวางตัวเหมือนหมอที่จะประกอบโอสถขนานนั้นหรือขนานนี้
แก่คนไข้ เป็นอันเสร็จพิธีเฝ้าหอ – ส่งตัวเจ้าสาว