nat1.jpg
ประวัติครูณัชพล กาฬภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี สพม.9
วัน17 เดือนกุมภาพันธ์ ปี เกิด2507
การศึกษา - กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Quality Information Technology)
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูธนบุรี
- อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูธนบุรี
- อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม
การทำงาน - โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานท์ จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.9