_1_~1.JPG
ประวัติครูที่ปรึกษา
ครูณัชพล กาฬภักดี
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.9
เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507
การศึกษา
- กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Quality lnformation Technology)
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปกร
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ปริญญาตรี ครุศาสครบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูธนบุรี
- อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูธนบุรี
- อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม
การทำงาน
- โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.9